Prohlášení o zpracování osobních údajů zaměstnanců, odběratelů a dodavatelů společnosti STAEG Facility, spol. s r.o., případně dalších subjektů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

Společnost STAEG Facility, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Průmyslová 738/8f, Vyškov, IČO: 241 41 623 (dále jen STAEG Facility), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho STAEG Facility tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

1.    Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů – vlastní zaměstnanci, zákazníci fyzické osoby, zástupci (fyzické osoby) zákazníků, kteří jsou právnickou osobou (obce, ministerstva, úřady, obchodní společnosti, státní podniky apod.), dodavatelé fyzické osoby (OSVČ), zástupci (fyzické osoby) dodavatelů, kteří jsou právnickou osobou, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se STAEG Facility, nebo které STAEG Facility shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


2.    Zdroje osobních údajů

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy (např. smlouva o dílo, kupní smlouva, příkazní smlouva, pracovní smlouva), v souvislosti s objednávkou a poptávkou služeb STAEG Facility, jednání apod., 
 • od zástupce právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nebo 
 • ze zákonné povinnosti
 • z kamerového systému umístěném v sídle společnosti na adrese Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

3.    Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa – adresa pro doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa)
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. pracovní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, příkazní smlouvy)
 • zákonem požadované osobní údaje (IČO a DIČ dodavatele/odběratele, který je fyzickou osobou, rodné číslo zaměstnance apod.)
 • záznam kamerového systému  

4.    Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje fyzických osob STAEG Facility zpracovává z následujících důvodů: 

 • a)    plnění smlouvy (objednávky), kterou klient se STAEG Facility uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb 
 • b)    zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoník práce, a to ve znění pozdějších předpisů)
 • c)    oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv STAEG Facility, kamerový záznam za účelem ochrany majetku a zaměstnanců)
 • d)    přímý marketing (zveřejňování informací o službách STAEG Facility) vůči zákazníkům.

S ohledem na tyto účely STAEG Facility  zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany STAEG Facility.

 

5.    Potřebuje STAEG Facility ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?
STAEG Facility zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. 

 

6.    Jak dlouho STAEG Facility osobní údaje zpracovává? 
Osobní údaje fyzických osob STAEG Facility zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy STAEG Facility uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok STAEG Facility z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby. Záznam z kamerového systému je uložen po dobu 3 dnů, po té je přepsán. 

 

     7.   Způsob zpracování osobních údajů
STAEG Facility zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.
STAEG Facility v současné době používá cookies na svých internetových stránkách, aby mohl zatraktivnit a zlepšit svůj web. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu. STAEG Facility používá dočasné (relační) cookies, které sledují osobu jen během jeho návštěvy webu, ale i trvalé (globální) cookies, které měří návštěvnost webu, identifikují návštěvníky a dobu návštěvy. Dočasné cookies zmizí po ukončení návštěvy a opětovném přihlášení, trvalé jsou přepsány až po uplynutí jednoho roku. Vhodným nastavením internetového prohlížeče lze ukládání cookies zabránit, to ale STAEG Facility nedoporučuje, neboť tím může dojít k funkčnímu poškození webu.   
 

8.    Kategorie příjemců osobních údajů
STAEG S Facility při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané STAEG Facility , mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů STAEG Facility a nesmí je využít jinak. STAEG Facility takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
STAEG Facility může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. STAEG Facility nepředává osobní údaje mimo území České republiky.

 

9.    Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů 
Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. STAEG Facility tyto informace shrnul do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: [obfuscate_1_|104|101|93|109|63|114|107|88|99|102|101|88|90|103|107|115|112|37|97|121] nebo na adrese sídla, tedy STAEG Facility, spol. s r.o., Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov. 
Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro STAEG Facility identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 •  právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, STAEG Facility v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů - pokud STAEG Facility  subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
 • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí STAEG Facility jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování STAEG Facility omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti STAEG Facility oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby
Loading...